Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi w Witowie
Struktura organizacyjna

Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi w Witowie działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez władze powiatowe w 1966 roku. Według powyższego statutu władze samorzadowe Wspólnoty można podzielić na organa gospodarstw leśnych i organ Wspólnoty.

Członek Komisji Rewizyjnej czuwa nad prawidłowym działaniem Komisji Lasowej, szczególnie przy podziale drewna pomiędzy uprawnionych i wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej Wspólnoty.

     Rada Nadzorcza składa się z 14 osób i jest to organ ustawodawczy Wspólnoty. Do ważniejszych zadań Rady Nadzorczej należy:

 • uchwalenie budżetu i zatwierdzenie jego wykonania,
 • przyjmowanie i zwalnianie pracowników Wspólnoty oraz określenie wielkości uposażenia,
 • uchwalenie cen na drewno i na inne użytki uboczne,
 • rozstrzyganie sporów mogących zaistnieć pomiędzy uprawnionymi do Wspólnoty,
 • przyjmowanie do wspólnoty innych właścicieli lasów.

     Zarząd Wspólnoty wybierany jest na okres czteroletni. Jest to organ wykonawczy,składający się z 8 osób, po jednym reprezentancie z każdej wsi.

     Do zadań Zarządu Wspólnoty należą:

 • Wykonanie zarządzeń władz państwowych odnoszących się  do Wspólnoty,
 • wykonanie uchwał Rady Nadzorczej,
 • uzgadnianie wspólnych problemów gospodarczych i finansowych gospodarstw wchodzących w skład Wspólnoty,
 • bieżąca analiza wykonania planu finansowego i gospodarczego oraz ocena wykonania tych zadań  przez administrację Wspólnoty,
 • dokonanie zmian w listach uprawnionych Wspólnoty,
 • uzgodnienie form współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym,
 • reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz.

     Pracą  Zarządu kieruje Przewodniczący. Zwołuje on raz na miesiąc posiedzenia, w których głosem doradczym biorą udział nadleśniczy i główny księgowy Wspólnoty.

     Komisja Rewizyjna Wspólnoty jest organem powołanym  do kontroli działalności Wspólnoty. Składa się z 8 członków, po jednym reprezentancie z każdej wsi. Kadencja Komisji trwa 4 lata. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni lub spowinowaceni z członkami  Rady Nadzorczej, Zarządu lub pracownikami biura Wspólnoty. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przynajmniej raz w roku skontrolować całą działalność Wspólnoty złożyć sprawozdanie Radzie Nadzorczej oraz na Wiejskich Zebraniach Uprawnionych. Komisja  Rewizyjna może na rzecz Wspólnoty powołać odpowiednich rzeczoznawców, jeżeli uzna to za konieczne.

Organami gospodarstwa leśnego dla wsi wchodzącej w skład Wspólnoty są:

Ogólne Zebranie Wiejskie Uprawnionych do Wspólnoty,
Komisja Lasowa
Komisja Rewizyjna.

     Organami Wspólnoty są:

Rada Nadzorcza,
Zarząd Wspólnoty,
Komisja Rewizyjna Wspólnoty.

     W pierwszym przypadku jest najwyższą władzą jest ogólne wiejskie zebranie uprawnionych, które planowo zwoływane jest raz w roku.

    Każdego roku w terminie do końca maja odbywają się w poszczególnych wsiach zebrania sprawozdawcze, na których właściciele po wysłuchaniu sprawozdań z wykonania planu gospodarczego i finansowego udzielają absolutorium dla Komisji Lasowej i administracji Wspólnoty.

    Raz na cztery lata odbywają  się ogólne zebrania sprawozdawczo wyborcze, na których oprócz sprawozdań dokonywane są wybory do władz samorządowych Wspólnoty. Wybierana jest komisja Lasowa oraz delegaci do Rady Nadzorczej i członek Komisji Rewizyjnej. Ilość delegatów do Rady Nadzorczej określa Statut i  Zależy ona od wielkości posiadanego majątku poszczególnych wsi we Wspólnocie. W skład władz samorządowych mogą być wybierani tylko członkowie Wspólnoty, przy czym osoby te nie mogą być spokrewnione lub spowinowacone do drugiego stopnia włącznie, aby komisje były bezstronne. Brana jest też pod uwagę przeszłość kandydata do władz, czyli nie może kandydować członek Wspólnoty wykazujące nadmierne zainteresowanie użytkowaniem lasu Wspólnoty.

     Ogólne Wiejskie Zebranie Uprawnionych jest najwyższym organem gospodarstwa leśnego w danej wsi. Komisja Lasowa jest organem wykonawczym Ogólnego Zebrania Uprawnionych. Wybierana jest na okres czterech lat, a ilość jej członków w poszczególnych wsiach określa Statut. Komisje Lasowe służą pomocą administracji Wspólnoty przy organizacji wykonawstwa zadań z zakresu hodowli lasu, dokonują rozdziału drewna pomiędzy uprawnionych oraz kontroli na terenie swojej własności, a także wykonują uchwały wiejskiego zebrania uprawnionych.